Selecteer een pagina

Zoals bekend wachten bewoners van o.a. het Middengebied al jaren op de komst van het beloofde landschapspark met speeleiland in dit gebied. 

In april 2017, toen voorbereidingen op de bouw van de nieuwe wijk Duineveld in volle gang waren, heeft de fractie van Lijst Salman Noordwijk daarom schriftelijke vragen gesteld over het geplande landschapspark met speeleiland. 

“Wanneer zal de definitieve inrichting van het speeleiland waarbij de inwoners van Noordwijk kunnen meedenken worden bepaald?”.

Nu is het eindelijk zover! 

Binnenkort worden er bijeenkomsten gehouden om de bewoners van Noordwijk mee te laten denken over de inrichting. Voor de inrichting van het Speeleiland vindt het college van burgemeester en wethouders het vooral belangrijk dat de toekomstige gebruikers hun inbreng geven: de kinderen van Noordwijk. Zij staan centraal. Via de scholen worden zij door hen benaderd om mee te denken over de definitieve inrichting. Iedere school wordt gevraagd een afvaardiging van drie leerlingen te leveren verspreid over de doelgroep.

De kinderen zullen tijdens een meedenkmiddag op woensdag 4 maart in de gelegenheid worden gesteld hun mening te geven. Daarnaast wordt ook de bewoners en omwonenden van Duineveld de mogelijkheid geboden om mee te denken over de inrichting van het Speeleiland en ook het Landschapspark.

Deze bijeenkomst staat gepland op 10 maart in twee dezelfde sessies van 16.30 – 18.00 uur en van 19.00 -20.30 uur. Alle reacties tezamen worden verwerkt in ontwerpuitgangspunten. Het voorlopig ontwerp dat hieruit volgt zal opnieuw met bewoners en omwonenden worden besproken om zo gezamenlijk te komen tot een definitief ontwerp.

Voor de inrichting van het Speeleiland vormt de plantekening uit het ‘Definitief Ontwerp Buitenruimte’ de basis (in 2009 door Kuiper Compagnons opgesteld). Dit document maakt onderdeel uit van de gronduitgifteovereenkomst tussen de gemeente Noordwijk en Heijmans, ontwikkelaar van de wijk Duineveld, en geeft richting aan het op te stellen (definitief) ontwerp. 

Tegelijkertijd met de participatie voor het Landschapspark en het Speeleiland loopt ook de procedure van het bestemmingsplan Middengebied -Landschapspark. Naar aanleiding van de ter inzage ligging van het voorontwerp bestemmingsplan zijn er inspraakreacties ontvangen die zich voornamelijk richten op inrichtingsaspecten. Om deze reden lopen de beide trajecten gezamenlijk op. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan in de zomer 2020 ter inzage kan worden gelegd waarna het definitieve bestemmingsplan dan eind van het jaar 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling kan worden aangeboden.

Uiterlijk binnen vier jaar na start bouw (mei 2018) moet worden begonnen met de werkzaamheden voor het Landschapspark en Speeleiland. Dit is contractueel vastgelegd.